CMK Kapsamında Uzlaşma

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir.

Ancak dikkat etmek gerekir ki uzlaşma, şikayetten vazgeçmeden farklıdır. Uzlaşmadan evvel şikâyetten vazgeçilmesi durumunda uzlaşmadan yararlanılamaz. Eğer hala şikâyetçiyseniz ve uzlaşmak istiyorsanız ”Şikâyetçiyim, Fakat Uzlaşmak İstiyorum” demelisiniz.

Uzlaşma her suç tipinde mümkün değildir. Uzlaşmaya ancak kanunda belirtilen bazı suçlar için gidilebilir. CMK’da yapılan son değişiklik ile birlikte uzlaşma kapsamına giren suçlar daha geniş ele alınmıştır. Bu suçlar şunlardır;

 • Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, fıkra hariç)
 • Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)
 • Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)
 • Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit (TCK m. 106)
 • Tehdit Suçu (TCK m. 106/1)
 • Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117/1)
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m. 123)
 • Hakaret Suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a bendi hariç)
 • Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m. 129)
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 132)
 • Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma Suçu (TCK m. 133)
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)
 • Hırsızlık (TCK m. 141)
 • Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146 2 cümle hariç)
 • Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması (TCK m. 150)
 • Mala Zarar Verme TCK m. 151
 • İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar Verme  (TCK m. 153)
 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154/1)
 • Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155
 • Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK m. 156)
 • Dolandırıcılık (TCK m. 157)
 • Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali (TCK m. 159)
 • Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf Suçu (TCK. m. 160)
 • Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)
 • Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)
 • Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)
 • Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali (TCK m. 167)
 • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209/1)
 • Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m. 233/1)
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234)
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m. 341)
 • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 342)
 • Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

Uzlaşma Nasıl Yapılır?

 • Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hâkim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.
 • Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.
 • Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler.
 • Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendirilir.
 • Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.
 • Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanır ve ceza yargılaması biter.

Uzlaşma Hızlıdır:

Mağdurlar uzlaşma sürecinin zaman kaybı olduğunu ve suç şüphelisi de zaman kazanacağını düşünebilir ancak bu doğru değildir. Uzlaşma hızlı bir süreçtir. Uzlaştırmacı 30 gün içinde süreci tamamlamakla yükümlüdür. Cumhuriyet savcısı gerek görürse bu süreyi 20 gün uzatabilir. Uzlaşma süresince zamanaşımı süresi işlemez.

Uzlaşmayı Savcı Kontrolündedir:

Uzlaşma, Cumhuriyet savcısının kontrolü altındaki bir süreçtir. Serbest iradenizle karşı tarafın teklifini kabul etmezseniz süreç sona erer. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yerine getirilmeden soruşturma dosyası kapatılmaz. Eğer karşı taraf vaadini yerine getirmezse uzlaşma yapılmamış sayılır.

Uzlaşma Teklifinin Kabulü:

Uzlaşma süreci başlamış olur. Bir uzlaştırmacı aracılığı ile devam eden bu süreçte taraflar ile görüşülür ve suçtan zarar gören kişinin maddi veya manevi zararlarının nasıl giderileceği konusunda taraflar müzakere ederler. Bu müzakereler gizli olur ve şüpheli aleyhine delil olarak kullanılamaz. Ayrıca uzlaşma teklifini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmez.

Uzlaştırmacı:

Uzlaşma sürecini yürüten kişiye uzlaştırmacı denir. Cumhuriyet savcısı bu işi bizzat yapabileceği gibi hukuk eğitimi almış bir kişiyi de uzlaştırmacı olarak görevlendirebilir. Taraflar anlaşarak kendilerinin seçtiği bir avukatın veya hukuk eğitimi almış bir diğer kişinin uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini isteyebilirler.

Uzlaştırmacı Ücreti:

Uzlaştırmacının çalışmasına karşılık olarak taraflardan ücret talep edilmez. Taraflar arası uzlaşma sağlanır ise ücret Devlet tarafından ödenirUzlaşma sağlanamazsa yargılama gideri olarak mahkûmiyet halinde sanıktan alınır.

Uzlaşma Konusu:

Uzlaşma taraflara bırakılmış bir süreç olduğundan taraflar maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak konusunda serbesttirler.

 • Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
 • Bir kuruma veya yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması,
 • Kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici süreyle çalışılması,
 • Topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılması,
 • Mağdurdan özür dilenmesi gibi hukuka aykırı olmamak koşulu ile suç şüphelisinden her şeyi isteyebilirler.

Uzlaşıldığı takdirde taraflar üzerinde anlaştığı şeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

UZLAŞMANIN SONUCU:

Bu yükümlülüğü yerine getirdiğiniz takdirde;

 • Mağdurun mağduriyeti daha hızlı bir şekilde giderilmiş olur.
 • Şüpheli hakkında dava açılmaz.
 • Dava açılmışsa düşer.
 • Ceza alma ve sabıkalı olma ihtimali ortadan kalkar.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required