iş hukuku avukatı ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara iş ilişkilerini düzenleyen İş Hukuku alanında çalışır. Günlük yaşamda insanlar arasında çeşitli amaçlarla iş ilişkileri kurulur. İnsanlar bazı kişiler, kurumlar ya da kuruluşlar yararına çeşitli işleri yerine getirirler. Özetle ücret karşığılığında verilen görevleri yerine getirmek suretiyle iş yaparlar. Mevzuata göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. Ayrıca işçi ile işveren arasında kurulan bağlantılar iş ilişkisi olarak tanımlanır. Özellikle iş ilişkileri, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları kapsar. Bununla birlikte İş Kanunu, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenler. Bunların yanında İş sözleşmesi ise bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş Hukuku Avukatı Ankara  İş Hukuku işçi ve işveren arasında geçen anlaşmazlıklarla ortaya çıkan bir problemdir  iş Hukukunda işverenin işçiye haklarını vermemesi, Mobing yapması, Sigortasız çalıştırması veya sigorta yapmaması durumda ortaya çıkan iş hukukuna uymayan sebeplerden işten çıkarma  gibi durumlarda başvurulması gereken hukuk dosyalarının tümünü kapsayan hukuk dalıdır genelde uzlaşmaya gidilerek halledilmesi işçinin bütün haklarına sahip çıkarak hukuk yoluyla  işçinin haklarına sahip çıkmakta yükümlü olan kişi avukattır bu tip durumlarda kesinlikle uzman bir avukata başvurularak konu hakkında gereği  yapılması ve olayın hukuki boyutu olarak izlenmesi gereken bütün yollara başvurarak hukuki süreci takip etmelidir. İş Hukuku Avukatı Ankara olarak bilinen yasal uygulama alanı   , işveren-çalışan ilişkisi içindeki hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları kapsar. İstihdam yasaları, ücretler, işyeri güvenliği, ayrımcılık ve haksız yere fesih gibi konuları içerir. İş avukatları genellikle işverenleri veya çalışanları temsil etmede uzmanlaşır, ancak nadiren her ikisini de temsil eder. Çalışanları temsil edenler, işverenlere karşı dava açmak veya çok çeşitli şikayetler için uzlaşma sağlamak için sendikalara yardımcı olabilir veya doğrudan çalışanlarla birlikte çalışabilir.

İş Hukukunda Ortak Dava Nedenleri

Çalışanlar ve iş görüşmesi yapılan kişiler, ayrımcılığa uğramama hakkı, yasalara uygun olarak ücret alma hakkı, ailevi ve tıbbi nedenlerle izin alma hakkı gibi belirli haklara ve korumalara sahiptir şikayetlere ve/veya davalara neden olan yaygın çalışan şikayetleri şunları içerir:
 • Ayrımcılık Çalışanlar ve hatta potansiyel çalışanlar, cinsiyet veya uyruk gibi belirli özellikler nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz.
 • Cinsel Taciz Cinsiyet ayrımcılığının bir türü olarak kabul edilen taciz, işyerinde uygunsuz cinsel davranışlar meydana geldiğinde ortaya çıkar. Bu, istenmeyen cinsel ifadeleri veya fiziksel teması içerebilir.
 • Ücret ve Saat İşvereniniz yasal olarak en az asgari ücret, haftalık 40’ı geçen çalışma saatleri fazla mesai ücreti ödemek ve diğer ücret ve saat yasalarına uymakla yükümlüdür.
 • Haksız Fesih İşverenler, yasal bir şikayet veya korunan özellikler (ırk, cinsiyet, hamilelik vb.) nedeniyle misilleme olarak sizi işten çıkaramaz.
İş Hukuku Avukatı Ankara  anlaşmazlık davası veya özel bir meseleye dahilseniz,  daha detaylı bilgi almak ve yüz yüze görüşerek konu hakkında hukuki  yollarda nasıl bir yol izleyeceğinizi birlikte en doğru şekilde karar verelim daha fazla bilgi ve danışmanlık almak için Mas Hukuk Bürosu Ankara aile avukatları ile iletişime geçin. İş Davası Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Hukuku’nu ilgilendiren yargı kararlarından faydalanarak işçi-işveren ilişkilerindeki uyumazlıkları çözer. Özellikle iş kukuku alanındaki hukuksal süreçleri ve iş hukuku davalarını takip eder. Bununla birlikte işverenlere verilen hizmet ile hem işverenin hem de çalışanların haklarını korumak için çalışır. Üstelik iş hukuku davalarını takip eder. Ayrıca aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti verir.
 • Bir işyerinde İş Kanunu hükümleri nasıl uygulanır?
 • Kimler İş Kanunu uygulama alanına girer? İstisnalar nelerdir?
 • İş Kanunu haricinde iş ilişkileri için uygulanan diğer yasal hükümler nelerdir?
 • İş Kanunu’nun iş türü bakımından uygulama alanında bulunan işleri ve istisnaları nelerdir?
 • İşçi ve işveren arasında İş Sözleşmesi nasıl yapılır?
 • İş Sözleşmesinin unsurları ve özellikleri nelerdir?
 • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmesi nedir?
 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi nedir?
 • Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Deneme Süreli İş Sözleşmesi nedir?
 • İş sözleşmesinin devri halinde ne tür durumlar oluşur?
 • İş Hukuku dava süreçleri nasıl yürür?
İş Hukuku Avukatı Ankara iş hukuku davalarında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde görev yapmakta olan avukatları tanımlamaktadır. İş hukuku avukatları kıdem tazminatlarına ilişkin davalar, ihbar tazminatlarına ilişkin davalar, kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar, işçinin tatilleri ve fazla mesaileri, SGK borçları, ödenmemiş mesailer, ödenmemiş primler, iş kazaları gibi davalarda görev yapmaktadır. İş Hukuku Avukatı Ankara İş davaları basit yargılama usulüne göre ilerlemektedir. Buna göre, davalar dava dilekçesi ile başlamakta olup dava açılan taraftan karşı bir dilekçe gelmesi ile dava ilerlemektedir. Karşı tarafın dilekçe hazırlaması için belirlenmiş bir süre vardır. Bu süre dilekçenin tebliğini takip eden iki hafta olarak ifade edilmektedir. Dilekçeler hazırlanırken deliller de belirtilmek zorundadır. Dava hakkında verilecek karar Bölge İdare Mahkemesi veya Yargıtay tarafından görülecektir. Bu karar doğrultusunda kişiler hakkında hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Ankara’da iş davalarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sormak için Maş Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

Maş Hukuk & Danışmanlık

Hukuk büromuz İşveren ile çalışan arasındaki yasal yükümlükleri düzenleyen İş Hukuku uygulamalarında karşılaşılan uyuşmazlıkları çözer. İş hukuku davalarının en uygun şekilde sonuçlanmasını sağlar. Alanında uzman hukukçularımız İş Hukuku meselelerinde sizlere gereken her türlü hukuki desteği vermektedir. İnsanlık var olduğundan beri verilen mücadelenin adı olan “hukuk” belli kavram ve kıstaslardan arınmış objektif bir gerçekliktir. Bu gerçekliğe katkı yapmak ve bunun üzerine değer yargılarını ekleyerek insanların “Adalet ve Hukuk” isteklerine cevap vermek için Ankara’da kurulmuştur. Hukuk büromuz, insan temel hak ve hürriyetlerine dayalı, hukukun üstünlüğünü esas alan, şahıslara ve kurumlara ait hukuki sorunları çözmek ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla; ceza, aile, bankacılık, borçlar, kira, miras, sigorta, şirketler, tazminat, iş, icra, tüketici, borçlar, ticaret, uluslararası ticaret, garimenkul ve vatandaşlık hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında hizmet vermektedir.
Hukuk büromuz, kurulduğu günden bu yana deneyimli ve aynı zamanda dinamik yapısıyla farklı sektörlerden gelen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine, müvekkillerinin ticari hedeflerini ve gelişme taleplerini de göz önüne alarak iyi hizmeti vermek gayesiyle her geçen yıl içinde dinamik avukat kadrosunu ve müvekkillerini artırarak sağlam temellerle çalışmalarına devam etmektedir.
Uzman ve araştırmacı ekibimiz için gizlilik prensipleri ve mesleki ahlak her zaman büromuzun önceliğidir. Çalışmalarımız dava ve icra takibinin yanı sıra danışmanlık olmak üzere üç bölümde sürdürülmektedir. Çalışanlarımızda prensibimiz, son bilgi teknolojilerini kullanarak doğru, kaliteli, eşit, ilkeli ve süratli bilgiye dayalı eylem ve çözümler üretmektedir.
Detaylı güncel raporlama ve düzenli olarak müvekkil bilgilendirilmesi ile hukuk bürosu müvekkil koordinasyonu en verimli şekilde hayata geçirilmektedir.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required