Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı

Miras Avukatı bireylerin vefatlarından sonra veya gaiplik durumlarında mal varlıklarını organize eden hukuk alanı ile ilgilenir. Özellikle miras hukuku, bireylerin vefatlarından sonra talepleri üzerine malları üzerinde ne şekilde tasarruf etmek istediklerini, mirasçılar arasındaki mal paylaşımını veya vefat eden kişinin borçları varsa bunların ne şekilde ve hangi sırayla ödeneceğini belirler. Bununla birlikte vefat eden bireylerden geriye kalan ve tereke olarak tanımlanan miras mallarının devir ve veraset işlemlerini düzenler. Üstelik veraset durumları mahkeme kararıyla belirlenebileceği gibi, nüfus kayıt sistemleri üzerinden noterlerce belgelendirilebilir.

Miras Avukatı

Miras Hukuku mevzuat olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerine göre düzenlenir. Bir kişinin ölen bir kimseye mirasçı olabilmesi için belirli bir zümreye/tabakaya dahil olması gerekir. Medenin Kanun mirasın dağılımını zümre sistemine göre organize eder. Medeni Kanun’a göre birinci zümrede mirasçı bulunduğu taktirde ikinci zümre mirastan faydalanamaz. Örneğin bir kişi vefat ettiğinde çocukları sağ ise torunları veya anne babası mirastan pay alamaz. Aynı mantıkla ölen kişinin çocukları yoksa anne ve babası sağ ise, sadece anne ve babası mirastan faydalanır, kardeşleri mirastan faydalanamaz.

Yürürlükteki hukuk sistemlerine göre mirastan pay alacak şahıslar bellidir. Bunlar yasal/kanuni mirasçılar olarak adlandırılır. İlk aşamada ölen kişinin alt soyu olan çocukları ve torunları, ikinci aşamada annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleri, üçüncü aşamada ise üst soyu olan büyükanne, büyükbaba, amca, dayı, hala ve teyzeleri mirastan pay alır. Ancak ilk aşamadakiler sağ ise diğerleri hak iddia edemezler. Bunların haricinde ölen kişi ile kan bağı bulunmayan kişiler vasiyetname ile mirastan pay alabilirler.

Mevzuata göre mirasçılar 3 temel zümreye ayrılır;

 1. Kan Hısımları (Çocuklar, ana baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar)
 2. Sağ Kalan Eş (İçinde bulunduğu zümreye ve duruma göre mirasın 1/4, 1/2, 3/4 oranını veya tamamını alabilir.)
 3. Evlatlık (Evlat edinen kişiye kan hısımı gibi mirasçı olurlar.)

Özellikle kanuna göre sağ kalan eş kan hısmından sayılmadığı için doğal olarak kendine ait bir zümresi yoktur. Eğer çocuklarla birlikte mirasçı ise mirasın %25’i sağa kalan eşe kalır. Anne ve baba ile mirasçı ise mirasın %50’si sağ kalan eşe kalır. Büyükanne ve büyükbaba ve onların alt soyu ile birlikte mirasçı ise mirasın %75’i sağ kalan eşe kalır. Ölen kişinin hiçbir mirasçısı yoksa mirasın tamamı yani %100’ü sağ kalan eşe kalır. Bu durumda devletin bir miras hissesi bulunmamaktadır. Ayrıca mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete kalır. Yani son mirasçı devlettir. Miras avukatı miras hukukunda uzmandır.

miras avukatı

Miras Avukatı Vasiyet ve Miras Sözleşmesi

 • Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir. Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.
 • Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, mirasbırakana
  karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; mirasbırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.
 • Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Mirasbırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok
  kişiyi mirasçı atayabilir. Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.
 • Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.
 • Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir. Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.
  Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
 • Hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimsenin mirasçıları veya mirasında hak sahibi olan kişiler, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundadırlar.
 • Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda
  mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Miras avukatı bu hukuki süreçlerde danışmanlık yapacaktır.

İptal, Tenkis ve İstihkak Davaları

 • Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa; yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa; tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise ya da tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir.
 • İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.
 • Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen kazandırmaların tamamında,
  orantılı olarak yapılır.
 • Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın
  açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.
  Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.
  Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
 • Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer. Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya
  tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır. Miras avukatı bu davalarda hukuki süreçleri takip edecektir.

Miras Avukatı İlgi Alanları

 • Miras Paylaşımı
 • Mirasçıların Pay Oranları
 • Veraset İlamı
 • Miras Payı Hesaplama
 • Vasiyetname Düzenleme
 • Miras Davaları
 • Miras Bırakanın Borçları ve Mirasçıların Durumu
 • Gaiplik ve Kayıp Mirasçılar
 • Tereke Tespiti
 • Mirasçılık Belgesi
 • Tenkis Davası
 • Mirasta Denkleştirme
 • İptal Davası
 • Mirasın Reddi
 • Mirastan Mal Kaçırma
 • Resmi Tasfiye
 • Kadının Miras Hakkı
 • Çocukların Miras Hakkı
 • Evlilik Dışı Çocukların Miras Hakkı
 • Mirasçıların Saklı Payları
 • Miras Paylaşımında Anlaşmazlıklar
 • Miras Paylaşımı Davalarında Yetkili Mahkemeler

Maş Hukuk & Danışmanlık

Maş Hukuk ve Danışmanlık miras hukuku ile ilgili tüm süreçlerde kurumsal ve profesyonel hizmet vermektedir. Özellikle çözüm odaklı çalışmalarımızda temel kriterimiz hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmaktır. Üstelik miras hukukuna dair uyuşmazlıklarla uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Üstelik miras avukatı, miras paylaşımı, mirasçılar, veraset ilamları, tereke tespiti ve mirasçıların saklı hakları ile ilgili tüm miras hukuku meselelerinin çözümü için alanında uzman hukukçulardan oluşan avukatlık büromuzdan destek alabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required